Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem, polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych:

I. REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży proguktów oferowanych do sprzedaży poprzez Internet przez Marię Wilk, właścicielkę sklepu internetowego www.sun-nrg.pl prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Maria Wilk, z siedzibą w Bystrej, ul. Wrzosowa 22A, o numerze NIP 6262823036, REGON 241183896, zwaną dalej  „Sklepem”.

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
3. Zakup produktów poprzez naszą stronę internetową może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
4. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku składania zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych
1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszej szkoły podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz świadczenia zakupionych usług oraz podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przelewem online (Przelewy24) : Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
4. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasza szkołę swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte na prośbę Klienta.
5. Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności dostępnej na www.sun-nrg.pl.

§ 3 Oferowane produkty i cena
1. Panele fotowoltaiczne różnych producentów zewnętrznych
2. Falowniki różnych producentów zewnętrznych
3. Ładowarki do samochodów elektrycznych różnych producentów zewnętrznych
4. Magazyny energi różnych producentów zewnętrznych
5. Gotowe zestawy fotowoltaiczne składające się z oferowanych produktów skonfigurowanych w różny sposób, kompatybilny ze sobą

6. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).

§ 4 Przebieg transakcji
1. W celu dokonania zakupu określonego produktu lub pakietu produktów klient powinien dodać interesującą go pozycję do koszyka zakupowego, zaakceptować regulamin, złożyć zamówienie i je opłacić.
2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
3. Przed zakupem usług bardzo prosimy o zapoznanie się z dostępnością produktów. Jednocześnie informujemy, że ich ilość jest aktualizowana w okresach tygodniowych. Ilości bieżące widoczne w sklepie mogą różnić się od fizycznie dostępnych.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności produktu. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
6. Po dokonaniu transakcji wystawiamy dokument sprzedaży, który zostanie wysłany do Państwa drogą elektroniczną na podany w procesie rejestracji adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o kontakt mailowy (kontakt@sun-nrg.pl) lub telefoniczny.

§ 5 Akceptowane formy płatności
Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
a) przelewem bankowym (przedpłata);
2) poprzez system płatności natychmiastowych Przelewy 24 (PayPro SA).

§ 6 Anulowanie zamówienia i/lub transakcji oraz wcześniejsze odstąpienie od umowy
1. W przypadku złożenia zamówienia i chęci wycofania się z niego przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt drogą mailową.

§ 7 Procedura reklamacyjna
1. W przypadku stwierdzenia problemów związanych z realizacją zakupionej produktu, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego sklepowi na adres e-mail: kontakt@sun-nrg.pl w terminie do 14 dni od wystąpienia problemów. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać sytuację. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma propozycję rozwiązania sytuacji.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakich plików „cookie” używamy i jak je wykorzystujemy?
-Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy zapisie ilości stron do wyświetlania czy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

-Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej (wybierane strony, zaznaczane opcje), w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. Nie zbieramy żadnych danych prywatnych użytkownika!

-Usuwanie plików „cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy wyszukiwarki której używasz.

III. NFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest właścicielka sklepu internetowego www.sun-nrg.pl pełniąca jednocześnie funkcję Inspektora Danych Osobowych (IOD), zwaną dalej „sklep www.sun-nrg.pl”:
MARIA WILK
ul. Wrzosowa 22A
43-360 Bystra
NIP 626-282-30-36
Tel. 508 871 270, e-mail : kontakt@sun-nrg.pl

Jeżeli będziecie Państwo mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się nami listownie, telefonicznie lub drogą mailową korzystając z powyższych danych kontaktowych.

2) Administrator Twoich danych oświadcza, iż mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz zadowolenie swoich Klientów, Pracowników, Kontrahentów oraz wszystkich innych osób, przywiązuje szczególną wagę do ochrony ich prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w posiadanie których wszedł. Dane te są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem. Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług  i wywiązywanie się z zawartych umów na najwyższym poziomie, gwarantuje nieprzerwany kontakt ułatwiający ww. współpracę oraz umożliwia zapoznanie z nową ofertą szkoleniową.

3) Cele i podstawa prawna przetwarzania
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w następujących celach:

 • zbadanie poziomu językowego potencjalnego słuchacza i poinformowania go o wyniku testu (wraz z informacją do jakiej grupy może dołączyć);
 • wykonanie zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń (dochodzenie oraz obrona), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w siedzibie sklepu swww.sun-nrg.pl oraz należącego do nich mienia lub mienia osób trzecich tj. w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • o ile wyrazili Państwo na to zgodę, także w celu kierowania do Państwa przez Administratora treści marketingowych (np. newslettery zawierające informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Okres przez który dane będą przetwarzane (przechowywane):

 • w przypadku przetwarzania w związku z zawartą umową – Państwa dane osobowe w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, a także po jej rozwiązaniu zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (z upływem lat 10 od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej);
 • w przypadku przetwarzania w związku z udzieloną zgodą – do czasu jej cofnięcia,

5) Odbiorcy danych
1. W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Administratorem oraz z usługami, jakie są świadczone na jego rzecz przez zewnętrznych podwykonawców, inne podmioty (odbiorcy) mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w posiadaniu których jest Administrator wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, którą z nim zawarłeś. Potencjalnymi odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: lektorzy, biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni np. agencja reklamowa.
2. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przelewem online (Przelewy24) : Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.1.

6) Prawa osoby, której dane dotyczą:
Administrator zwraca szczególną uwagę na prawa osób, których dane dotyczą. W związku z tym mogą Państwo zażądać:

 • udzielenia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych (prawo do bycia poinformowany oraz prawo dostępu);
 • korekty Państwa danych jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły (prawo do sprostowania);
 • usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (prawo do ograniczenia);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, a także o ile jest to możliwe, przeniesienia tych danych do innego administratora (prawo do przenoszenia);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) Inne informacje
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z umową, ich podanie jest konieczne tj. stanowi warunek jej zawarcia. Jeśli odmówisz podania danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Jednocześnie wskazania wymaga, że udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

8) Oświadczenia i zgody
Poprzez akceptację regulaminu w procesie zakupu pakietów lekcji udzielają nam Państwo niniejszych zgód:
a) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą informacją dotyczącą RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marię Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36.

b)(dobrowolnie, w procesie rejestracji) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych szkoły, przez Marię Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36, poprzez przesłanie Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach i kontynuacjach kursów, które organizujemy.

Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

Jeżeli chcie Państwo zrezygnować ze zgody, prosimy o kontakt e-mailowy na kontakt@sun-nrg.pl. Zrezygnowanie ze zgody to automatyczne usunięcie konta z naszego serwisu. Nie będzie możliwości skorzystania  z oferty sklepu.

 

Top
X